Zásady ochrany osobních údajů
KontaktZásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a informace o jejich zpracování

Článek 1.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zaškrtnutím příslušné volby a kliknutím na tlačítko „Odeslat nezávaznou poptávku“ souhlasíte s jednorázovým zpracováním vašich osobních údajů fyzickou osobou Milan Šetelík, se sídlem v Riegrova 1414/16a, Liberec, 460 01 , IČ: 734 714 53 (dále jen „správce“), jakožto správcem osobních údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (všeobecně známé jako „nařízení GDPR“), a to za níže uvedených podmínek.

Článek 2.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE Správcem Vašich osobních údajů je: Milan Šetelík, Riegrova 1414/16a, Liberec, 460 01 IČ: 734 714 53. Tel: +420 725 345 008, Email: m.setelik@seznam.cz.

Článek 3.

OSOBNÍ ÚDAJ Za osobní údaj ve smyslu nařízení se považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Článek 4.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze jednorázově za účelem nezbytného ověření dostupnosti nabízených služeb uvedených na webu www.internetkamkoliv.cz a následné komunikaci s vámi pro oznámení výsledku a případnému návrhu na uzavření objednávky služeb.

Článek 5.

ROZSAH ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zpracováváme jen osobní údaje v zcela nezbytném rozsahu pro potřeby vzájemné komunikace. Konkrétně se jedná o tyto údaje: jméno, příjmení, emailová adresa, telefon, adresa pro umístění služby.

Článek 6.

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM Osobní údaje nepředáváme třetím osobám.

Článek 7.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i další subjekty, jako zpracovatelé, kterými mohou být subjekty zajišťující správu softwaru správce, hostingové služby či jiné IT služby.

Článek 8.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Vaše údaje budeme zpracovávat v nezbytném rozsahu po dobu nutnou k společné komunikaci, zpravidla jednorázově do doby než dojde k uzavření nebo neuzavření objednávky služeb po vzájemné komunikaci mezi vámi a správcem. Tímto není dotčena povinnost uchovávat Vaše osobní údaje po dobu nutnou pro archivaci záznamů dle platné legislativy.

Článek 9.

ODVOLÁNÍ/ZRUŠENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Případným odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu a dále ani zákonnost zpracování pro účely, ke kterým podle právních předpisů Váš souhlas nepotřebujeme. Odvolání provedete zasláním na emailovou adresu: m.setelik@seznam.cz. V takovém případě okamžitě odstraníme všechny Vaše osobní údaje ze všech komunikačních prvků včetně jejich záloh.

Článek 10.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ Informujeme vás o vašich právech, které vyplývají z nařízení GDPR, zejména V souvislosti s nařízením GDPR máte právo na:– přístup k osobním údajů (subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány – čl. 15 nařízení GDPR),– opravu (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů – čl. 16 nařízení GDPR),– odstranění (subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu odstranil osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR),– omezení zpracování (subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR),– přenositelnost údajů (subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR),– nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování (subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR),– podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Článek 11.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮK zabezpečení osobních údajů využíváme odpovídající bezpečnostní postupy a procedury. Využívám technická i fyzická omezení pro přístup k osobním údajům. S osobními údaji pracují pouze proškolení pracovníci.

Článek 12.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍSouhlasem prohlašujete, že jste byli řádně informováni o zpracování osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 nařízení GDPR a že vaše osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.
Telefon
+420 725 345 008
+420 774 545 342
Email
m.setelik@seznam.cz
Sídlo
Riegrova 1414/16a,
Liberec, 460 01
Obchodní zástupce
Milan Šetelík
IČO: 734 714 53
Ve spolupráci s O2
© 2021 InternetKamkoliv.cz